Algemene voorwaarden

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt. 
Diëtist: in het bezit van het diploma ‘Voeding & Diëtetiek’ en ‘kwaliteitsgeregistreerd’ in het KP (Kwaliteitsregister Paramedici).

Orthomoleculair: In het bezit van het diploma 'Orthomoleculaire geneeskunde' en geregistreerd lid van NOD (Netwerk Orthomoleculair Diëtisten).
Cliënt: degene aan wie door de diëtist en natuurgeneeskundige een behandeladvies wordt verstrekt.

 

Artikel 1          Kwaliteit voedingsadvies en orthomoleculaire behandelingen
De diëtist  en orthomoleculair therapeut is, na het afronden van de opleiding ‘Voeding & Diëtetiek’ geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici als ‘kwaliteitsgeregistreerd’. Dit betekent dat de cliënt kan rekenen op advies van goede kwaliteit, op een professionele en respectvolle behandeling, waarbij de privacy is gewaarborgd. Daarnaast heeft de diëtist de opleiding Orthomoleculaire Geneeskunde gevolgd. Hierdoor wordt er met een brede visie gekeken naar de klachten van een cliënt en wordt er op orthomoleculair* niveau geadviseerd.


*Orthos betekent juist en moleculair betekent moleculen of wel voedingsstoffen. Het betekent dus: ‘de juiste voedingsstoffen’. Als orthomoleculair diëtist heeft de diëtist zich gespecialiseerd in de werking van verschillende voedingsstoffen op het menselijk lichaam. Bij het inzetten van de juiste voeding kunnen de lichaamsprocessen optimaal verlopen waardoor de cliënt het beste uit zichzelf haalt; zowel mentaal als fysiek. Dit kan zowel preventief als curatief worden ingezet.

 

Artikel 2        Vergoeding

De factuur wordt rechtstreeks naar de cliënt gestuurd.

De cliënt betaalt de factuur aan Juiste Voeding, vervolgens kan de cliënt de factuur indienen bij de zorgverzekeraar.

De consulten kunnen afhankelijk van de hulpvraag gefactureerd worden op de dieetzorg vanuit de basisverzekering (contractvrije zorg).

 

Indien er sprake is van dieetzorg, wordt dit meestal voor een groot deel vergoed, vaak ca. 75 %. De cliënt moet hier bij rekening houden met de regeling ‘eigen risico’. De cliënt is zelf verantwoordelijk om zijn of haar zorgpolis hiervoor te raadplegen.

Standaard wordt er in 2020 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering aan diëtetiek. Het eigen risico wordt in alle gevallen altijd eerst aangesproken.

Artikel 3          Tarieven

Consultprijs per 15 minuten                             € 22,50

Consult 60 minuten                                            € 90,00

Consult 45 minuten                                            € 67,50

Consult 30 minuten                                            € 45,00

Consult 15 minuten                                            € 22,50

Screening (zie artikel 8)                                          Gratis

De consulten worden naar rato berekend. 

Op verzoek overleg met een arts/behandelaar, het maken van een voedingsberekening, suppletie advies of voedingsadvies, het uitschrijven van een dieetverklaring, het uitschrijven van een recept, het beoordelen van onderzoeksuitslagen of het beantwoorden van inhoudelijke vragen per mail of telefoon wordt naar rato berekend en gefactureerd. 


Artikel 4          Betaling
In alle gevallen krijgt de cliënt de factuur rechtstreeks van de diëtist. De factuur wordt na afloop van het consult per e-mail verstuurd en dient per bank te worden voldaan. De diëtist hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

 

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde periode, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de cliënt nog niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten voor incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten (zie artikel 5).

 

Artikel 5         Incasso
Bij niet tijdig betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum worden achtereenvolgens de volgende stappen genomen:

  1. Herinnering: betaling dient binnen 5 werkdagen te geschieden

  2. Aanmaning: verhoging met € 5,- administratiekosten, betaling binnen 5 werkdagen

  3. Sommatie: verhoging met € 10,- administratiekosten, betaling binnen 5 werkdagen

  4. Incassobureau wordt ingeschakeld, vanaf dat moment verloopt alle communicatie en betaling via het incassobureau

 

Indien de cliënt na de herinnering, aanmaning en sommatie niet binnen de daarin vermelde termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten en administratiekosten) komen ten laste van de cliënt.

Met ingang van de dag waarop de cliënt in gebreke is van de tijdige betaling van de factuur wordt de wettelijke rente berekend over het verschuldigde bedrag tot aan het moment van volledige betaling van de gehele factuur.

 

Artikel 6          Verwijzing huisarts of medisch specialist

De client kan in principe zonder verwijsbrief terecht bij de diëtist omdat de diëtist  ‘direct toegankelijk’ is.  Er is een uitzondering waarbij een verwijsbrief wél vereist is.
Wanneer de cliënt verzekerd is bij CZ/Ohra/Delta Lloyd of de Friesland, dan is een verwijsbrief door deze zorgverzekeraars een vereiste, althans om voor vergoeding voor dieetzorg in aanmerking te komen. Indien de cliënt bij andere zorgverzekeraars dan eerdere genoemde zijn zorgverzekering heeft ondergebracht, dan heeft de cliënt geen verwijsbrief nodig. Wanneer de cliënt zonder verwijzing komt voor dieetzorg, is de diëtist verplicht om een screening uit te voeren. Een screening is nodig om te beoordelen of de cliënt met de klacht bij de diëtist aan het juiste adres is. De diëtist voert de screening gratis uit tijdens het intakegesprek.

 

Artikel 7          Consult tijd
Naast de consult tijd kan er tijd in rekening gebracht worden voor zaken die uitgewerkt dienen te worden voor de cliënt. Zoals onder andere h
et maken van een voedingsberekening, suppletie advies of voedingsadvies, het uitschrijven van een dieetverklaring, het uitschrijven van een recept, het beoordelen van laboratoriumuitslagen of het beantwoorden van vragen per mail of telefoon. De tijd wordt naar rato berekend en gefactureerd.

Artikel 8        Annuleren afspraak
Indien een cliënt de afspraak wil annuleren dient dit in ieder geval 24 uur van te voren (op een doordeweekse dag) telefonisch dan wel per e-mail of per webagenda te geschieden. Indien er niet wordt afgezegd of te laat wordt afgezegd, dan is de diëtist genoodzaakt om de 100% geplande tijd in rekening te brengen, ongeacht de reden van afzegging. Het volledige bedrag wordt in dat geval gefactureerd, zowel bij een intakegesprek als bij een vervolgconsult. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. De cliënt krijgt de factuur dan ook rechtstreeks met de melding ‘no show’.

Afspraken die op de maandag gepland staan dienen op de vrijdag voor het weekend afgezegd te worden. 

 

Artikel 9        (Verzekerings)gegevens cliënt
Voor een juiste administratie, afhandeling en declaratie, dient de cliënt tijdens het intakegesprek een geldig legitimatiebewijs te tonen. Daarom zal de diëtist tijdens het intakegesprek altijd de cliënt moeten vragen een geldig legitimatiebewijs te laten zien.

Artikel 10        Aansprakelijkheid en klachten
Juiste Voeding streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan Juiste Voeding geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen. De cliënt blijft ten alle tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie verband houdt. Indien er toch sprake is van een klacht, meld dit dan altijd bij Juiste Voeding. Er wordt naar gestreefd om er samen uit te komen. Lukt dit niet of wil de cliënt een melding maken, dan kan de client de klacht indienen volgens de officiële klachtenprocedure. 

Artikel 11        Ontbinding behandeling
Juiste Voeding behoudt zich het recht af te zien van (verdere) behandeling indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat voortzetting van de behandeling onmogelijk/geen verdere toegevoegde waarde heeft, of indien er zich aan de andere kant omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat behandeling niet verder kan worden voortgezet.

© 2020 Juiste Voeding

Alle teksten, foto's en logo’s zijn en blijven eigendom van Juiste Voeding en mogen op geen enkele wijze gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Juiste Voeding.

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon

Tel: 06-18476777

kwaliteit, professioneel, kwaliteitsgeregistreerde dietist
orthomoleculair dietist, natuurdietist, voed je gezondheid, voeding als medicijn